ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

410

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

4

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής  σε συνδυασμό με ανάπτυξη  δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

(ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.teiath.gr/courses/DE104/

           
 1. 2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου του  4ου  εξαμήνου. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, ο φοιτητής με το πέρας του μαθήματος αναμένεται :

 

Να κατανοήσει τα Ηθικά ( moral & ethical) οντολογικά και εφαρμοσμένα θέματα στην Επιχείρηση

 

Να  αναπτύξει δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στο γνωστικό πεδίο της  επιχειρηματικής ηθικής.

 

Να εξοικειωθεί  με την θεματική της εταιρικής  κοινωνικής ευαισθησίας.

 

Να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο σωστός (καλός) τρόπος άσκησης της επιχειρηματικότητας  σε ένα πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων ( επιτηδειοτήτων ) με :

 • οπτικοακουστική διδασκαλία ( χρήση πολυμέσων multimedia audiovisual )
 • διάλεξη ( καθηγητο-κεντρική προσέγγιση)
 • αμφίδρομη διδακτική επικοινωνία ( συζήτηση, συλλογή και επεξεργασία ιδεών)
 • ατομικές εργασίες ( τρεις εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου)
 • συλλογικές εργασίες ( μία συλλογική εργασία)
 • εργασίες σε ζεύγη ( σε κάθε συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος)
 • διοργάνωση εκδηλώσεων ( ημερίδες, ομιλίες-προσκλήσεις ειδικών στον εργασιακό χώρο)- με το πέρας του εξαμήνου
 • αυτόνομες μελέτες με χρήση διαδικτύου ( αναζητήσεις σε ισότοπους συναφείς με τις θεματικές του μαθήματος)
 • επίσκεψη  σε εργασιακό χώρο ( ‘εναλλακτική’ επιχείρηση)

 

     
 1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και σύγχρονη επιχείρηση

Ηθική και Επιχειρηματικότητα

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός ηθικής

2. Επιχειρησιακή Ηθική : Ιστορική Αναδρομή

3.  Κανόνες Ηθικής και κανόνες  καλής συμπεριφοράς,

4   Κανόνες Ηθικής και κανόνες δικαίου

5. Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας

6. Αξιακή κουλτούρα & ηθική

7. Σχεσιακή Ηθική : Ηθικά διλήμματα και προβληματισμοί

8. Ο μύθος της αμοραλιστικής επιχειρησιακής δραστηριότητας

Μελέτη περίπτωσης Ι : Εταιρικό Ήθος ( όραμα, αποστολή, σύστημα αξιών)

 

 Ηθική ευθύνη : Το άτομο και η επιχείρηση

 

 1. Υποχρέωση, Καθήκον και Ηθική Ευθύνη
 2. Ηθικοί Συλλογισμοί
 3. Αιτιατή ευθύνη : Κώδικας δεοντολογίας
 4.  Τυπική Οργάνωση, Ατομική Υποχρέωση και Συλλογική Ευθύνη
 5.  Η έννοια της θέσης και του ρόλου στην τυπική και άτυπη οργάνωση
 6. Η ηθική θέση ( status) των τυπικών οργανώσεων

 

 

Ηθικά (moral and ethical)  θέματα στην επιχείρηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

1. Δημόσιες και Ιδιωτικές Οργανώσεις

2.  Μικρό Μεσαίες Οργανώσεις

3. Οι συμμετέχοντες : ο ιδιοκτήτης, ο μέτοχος, ο εταίρος

4. Εταιρική Ηθική Ευθύνη

5. Εταιρική κοινωνική ΄συνείδηση ’ και νέα οικονομία

  6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

  7. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Μελέτη περίπτωσης ΙΙ : Κατάρτιση  κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Μελέτη περίπτωσης ΙΙΙ : Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και σύγχρονη επιχείρηση

 

Ηθικές προσεγγίσεις  στους μηχανισμούς της ελεύθερης οικονομίας : Χρηματοδότηση, Λογιστικές Απεικονίσεις, Επενδύσεις 

 

 1. 1.       Το σύστημα της ‘ελεύθερης αγοράς’
 2. 2.       Ο δανεισμός, ο κίνδυνος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 3. 3.       Οι κρίση στην χρηματαγορά, κτηματαγορά και οι ηθικές ευθύνες
 4. 4.       Οι δανειστές  οι θεσμοί και οι τεχνικές του οικονομικού πολέμου
 5. 5.       Χρηματοοικονομικά σκάνδαλα και οι συνέπειες της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων των.
 6. 6.       Ηθικός κίνδυνος

Άγραφοι κώδικες σιωπής : Αποκάλυψη ή συγκάλυψη  

Επιχειρηματική ηθική στο marketing

Οργανωσιακή δικαιοσύνη στον εργασιακό χώρο 

Περιβαλλοντική Ηθική
Πνευματική Ιδιοκτησία και Νέες Τεχνολογίες

  Η ηθική στο διαδίκτυο

 

Ηθικά θέματα και διεθνείς υποχρεώσεις σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας

 

 1. Η ηθική της Παγκοσμιοποίησης

 

 1.  Κρίσιμες Διεθνείς καταστάσεις και επιχειρηματική ηθική

 

1)      Εξάλειψη της Φτώχειας και της Πείνας

2)      Διασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος

 

 1. Παγκόσμια Συνεργασία για την βιώσιμη ανάπτυξη

 

 1. Παγκόσμια Συνεργασία για την βελτίωση της Υγείας

 

 1. Παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινο πρόσωπο: Κοσμοπολιτισμός

 

 1. Οι αρχές του Δίκαιου Εμπορίου‘( fair trade)
 2. O ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού  Δίκαιου Εμπορίου     W.F.T.O.  (World Fair Trade Organization).

Μελέτη περίπτωσης V : Εφαρμογή του ‘ευ πράττειν’

Νέες  ηθικές προκλήσεις και επιταγές για την επιχειρηματική δράση του 21 ου αιώνα

 

 1. Εταιρική Διακυβέρνηση :Συλλογικότητα, Διαφάνεια, Αυτοδιοίκηση
 2. Προκλήσεις και νέα πεδία εφαρμογής για το 21 ο αιώνα
 3. Εταιρικός πατερναλισμός και ιδιωτική επιχειρηματικότητα
 4. Ποιότητα Εργασιακού βίου
 5. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του κράτους στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη
 6. Οικοδομώντας την ‘αξιακή’ κοινωνία

 

 

 1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη.

Διαδραστικά μέσω  Internet και της πλατφόρμας του E_class   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

26

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. Εκπόνηση σχεδίων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

20

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη

43

Σύνολο Μαθήματος

(26 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ι.    ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ…………..40%

ΙΙ.  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ……….….10%

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ……..…15%

ΙV. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ……………………..…  10%

V. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ……..  25%

 

ΣΥΝΟΛΟ……………….…………….100%

 1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θ. & ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ Ε. ‘ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Διεθνής Πρακτική & Ελληνική Εμπειρία

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

INTERBOOKS 2003

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’ 2010

 

PHILIP KOTLER, NANCY LEE, ‘ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ‘,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε.

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -