Εφαρμογές Πολυμέσων (Εργαστήριο)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ

Περιγραφή
  • Εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια των πολυμέσων και τις εφαρμογές των πολυμέσων.
  • Θα αναπτυχθούν θέματα όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών πολυμέσων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού HTML.
  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει κώδικα σε γλώσσα Javascript κατάλληλο για την δημιουργία λειτουργικών και αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών πολυμέσων.
  • Θα παρουσιαστούν θέματα που άπτονται της τεχνολογίας πολυμέσων, όπως η επεξεργασία και συμπίεση πολυμεσικού περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, ήχος και βίντεο).
  • Θα αναπτυχθούν θέματα όπως οι διάφορες τεχνολογίες και πρότυπα που εφαρμόζονται στα ψηφιακά πολυμεσικά δεδομένα, τα βασικά πεδία εφαρμογών των πολυμέσων, οι βασικές μεθοδολογίες και αλγόριθμοι συμπίεσης πολυμεσικού υλικού και τα δικτυακά πρωτόκολλα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -