Λινκ για το μάθημα
- Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 -

για το σημερινό μάθημα ακολουθήστε το παρακάτω link που χρησιμοποιούμε πάντα

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YWM4ZDdkM2QtNTExMC00NDFmLTlkMDktYzFhZDU3Zjk0ZWUz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%22c77b557e-b7b0-4355-aaf0-534c593dccde%22%7