Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΠΜΣ Σύγχρονες Εφαρμογές Στην Ιατρική Απεικόνιση (RADAKT237)
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (RADAKT240)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΒΔΑΣ