Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγγραφή

Φοιτητή
Εγγραφή φοιτητή (Ιδρυματικό username/password):
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Καθηγητή
Αίτηση εγγραφής για καθηγητές (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) με:
Πιστοποίηση μέσω LDAP