ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διδάσκοντες: Μαρία Μοίρα, Νίκος Μπόμπολος, Κωνσταντίνος Μπούρας


ΘΕΜΑ


Διαμόρφωση πάρκου στη συμβολή των οδών Κασομούλη και Σφιγγός στο Νέο Κόσμο

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ


Ο σκοπός της επέμβασης είναι το να σημαδέψουμε το χώρο με τα ίχνη του προβληματισμού μας πάνω στα εξής θέματα:


α. Σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση
Η Νεωτερικότητα ποσοτικοποίησε και ομογενοποίησε τη φύση ως αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας. Έτσι δημιούργησε σχέση έντασης, αντίθεσης, εκμετάλλευσης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.


β. Σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την ιστορία του τόπου
Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τον τόπο ως συνάρτηση της χρονικότητάς του, δηλαδή της ιστορίας του με αυτή την έννοια.


γ.  Σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με άλλους πολιτισμούς
Η έννοια της διαπολισμικότητας αφορά το άνοιγμα και την προσέγγιση σε άλλες κουλτούρες.Η επέμβαση μπορεί να εστιασθεί:

α. Στη σχέση των τριών θεμάτων ως αλληλεπιτιθέμενων διακριτών μεταξύ τους στρώσεων που απλά συνυπάρχουν (collage-montage), ή,

β. Στη σχέση των τριών θεμάτων μέσα από τη δημιουργία μιας μορφής που να επιδέχεται πολλές ερμηνείες.

 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό πως μέσω του σχεδιασμού θα δημιουργηθούν αυτά τα προγραμματικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τους χρήστες να οικειοποιηθούν το σχεδιασμένο χώρο.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η μέθοδος προσέγγισης περιλαμβάνει τις εξής αναλυτικές και συνθετικές φάσεις:

Α. Χαρτογράφηση και ανάλυση περιοχής μελέτης

Η φάση αυτή αφορά στην χαρτογράφηση και ανάλυση της περιοχής μελέτης, μετά την επί τόπου επίσκεψη στο χώρο της πλατείας και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την σχετική βιβλιογραφική έρευνα για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών.

Η ανάλυση θα αφορά στην προσωπική ανάγνωση και ερμηνεία της περιοχής μελέτης και θα γίνει με την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και την παρουσιασή τους [οπτικοποίηση της πληροφορίας] μέσα από χάρτες, διαγράμματα, σκίτσα, collages, επεξεργασία εικόνων, αφαιρετικές μακέτες κοκ.

Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε έννοιες όπως:

- χρήσεις γης

- κτήρια περιοχής

- ευρύτερες συνδέσεις

- δίκτυο πεζοδρόμων και πλατειών/ανοιχτών χώρων

- πράσινο

- κίνηση/στάση

- άξονες κίνησης επί της πλατείας

- χρήσεις επί της πλατείας

- όψεις πλατείας

- οπτικές φυγές από την πλατεία

- υλικότητες

- ηλιασμός

- όχληση

- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ανάλυσης, τόσο στην κλίμακα της ευρύτερης περιοχής, όσο και στην κλίμακα της περιοχής μελέτης/επέμβασης αυτής καθαυτής

 

Β. Ανάλυση παραδειγμάτων αστικού σχεδιασμού

Ανάλυση παραδειγμάτων πλατείας ή άλλου αστικού χώρου της επιλογής των σπουδαστών [ένα παράδειγμα ανά σπουδαστή]. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την έρευνα και συλλογή περιγραφικών στοιχείων: φωτογραφικό υλικό, κατόψεις, όψεις, τομές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, διαγράμματα [κίνησης, χρήσεων κτλ], στοιχεία για τα υλικά κατασκευής, φύτευση κοκ.

 

Γ. Σύνθεση – Σχεδιασμός

Δημιουργία προπλάσματος/διαγραμματικής μακέτας ως πρώτης έκφρασης της ιδέας νοηματοδοσίας του χώρου και της κεντρικής ιδέας.

Μεταγραφή της κεντρικής ιδέας στην περιοχή μελέτης μέσω μακέτας και προσέγγιση της επίλυσης μέσω αλληλουχίας προπλασμάτων στην κλίμακα 1:500 και κατόπιν στην 1:200

Σκίτσα, διαγράμματα, σχέδια [τοπογραφικό, κατόψεις, τομές], προοπτικά κλπ θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις μακέτες στις κλίμακες 1:500, 1:200, 1:100 ή και σε μικρότερες αν και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

 Η τελική παράδοση περιλαμβάνει και τις τρεις παραπάνω φάσεις.

Οι σπουδαστές θα δουλέψουν σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων. 

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου από όλες τις ομάδες και όλους τους σπουδαστές  είναι απαραίτητη.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν σχετικές διαλέξεις με ποικίλη θεματολογία από διάφορους ομιλητές.

 

[SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH DESCRIPTION OF THE COURSE]