Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγγραφή

Φοιτητή
Εγγραφή φοιτητή (Ιδρυματικό username/password):
Πιστοποίηση μέσω LDAP
Καθηγητή
Εγγραφή καθηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) με:
Πιστοποίηση μέσω LDAP