Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

User Registration

Student
Register as Student:
using an LDAP account
Teacher
New Account Request  with:
using an LDAP account